النادي الرياضي العربي في فالبارايسو

CLÁSICO DE MIEDO SOLO FALTO EL CIERRE PERFECTO

FINALIZA EL PARTIDO
Sub 17
Libcentro Menores año 2019
CLUB DEPORTIVO ÁRABE: 79 – 85 :SPORTIVA ITALIANA

Los parciales fueron:
ÁRA vs  SPO
1/4
21     –     19
2/4
11    –      30
3/4
26    –      11
4/4
21    –      25

Comparte esta noticia

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google